Güncel 13 Mart 2017, 14:51

Tübitak Personel Alım İlanı

BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.BİDEB.2017-1

1- İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

TÜBİTAK’a sunulan burs, destek ve yarışma programları başvurularının, mevzuata uygun olarak ön değerlendirmesi yapılarak ilgili Komite/Kurul veya jüri/panel/danışman değerlendirmesine sunulması, değerlendirme sonucunda destek kabul ve ret kararlarına ilişkin idari işlemlerin yürütülmesi, desteklenenlerin yükümlülüklerinin takibi, izlenmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması, BİDEB bünyesindeki burs, destek ve yarışma programlarına ilişkin eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, BİDEB programlarına ilişkin istatistiki verilerin hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması süreçlerinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

2- ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.01

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, veya Eczacılık bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.1.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.02

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Sosyoloji, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.3- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.03

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonuna başvurabilmek için;

2.3.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyan Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.3.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.4- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.04

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.4.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe Bilgi Sistemleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.4.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.5- Referans Kodu: TBTK.BİDEB.2017-1.05

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

2.5.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, veya Siyaset Bilimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.5.2- Temel MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabiliyor olmak tercih sebebidir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3- ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcılığı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;

10.000

AğırlıklıMezuniyetOrtalaması + > 3,20

ÜniversiteyeYerleştirmeSınavıSıralaması

Uzman Yardımcılığı / Uzman pozisyonu için;

10.000

AğırlıklıMezuniyetOrtalaması + > 3,00

ÜniversiteyeYerleştirmeSınavıSıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Referans Kodu KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
TBTK.BİDEB.2017-1.01

TBTK.BİDEB.2017-1.02

TBTK.BİDEB.2017-1.03

70 68 190 520 B C C
TBTK.BİDEB.2017-1.04

TBTK.BİDEB.2017-1.05

65 61 173 500 B C C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.

4- BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul

edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 03/04/2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Diploma, çıkış belgesi (lisans ve varsa üstü), eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adaylar için denklik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi ve Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.

d) Adaylar en fazla bir adet referans kodlu pozisyon için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodlu pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıralamadaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktır.

f) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

g) Her bir referans kodu için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) web sayfasında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

İletişim: Tel: 0 312 298 17 17 / 298 17 21

Fax: 0 312 427 6817

Yazar Bilgileri

admin info@memurbilgi.com
Memurlar Hakkında En Güncel İş İlanları ve Haberleri.

Yorum Yap